فراهانی

خدمات بیمه در آلمان

بیمه خودرو در آلمان 2024

همه رانندگان در آلمان باید تحت پوشش نوعی بیمه خودرو باشند. شما نمی توانید یک وسیله نقلیه را بدون بیمه